Vue 引入预处理器

Vue Cli3 默认的配置是不带 CSS 的预处理器的,需要自己引入。好在,引入的方法非常简单,只需要安装对应的依赖,会自动适配的。

SCSS/SASS

npm install -D sass-loader node-sass

LESS

npm install -D less-loader less

Stylus

npm install -D stylus-loader stylus

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注